12.11.18

Raga Nova

Raga Nova "Raga Nova"
Angi / Varta / In And Out / Joy
R. N. Prakash (Ghatam) / Jesse Bannister (Saxophone) / Dharambir Singh (Sitar) / Sukhwinder Singh Namdhari (Tabla)
CD, 2003
(download)

Keine Kommentare: